They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011Followers

Google+ Followers

Thursday, March 10, 2011

Swedish - Deklarationen om människans frihet /LIVETS REGLER by Steve Beckow

Deklarationen om människans frihet /LIVETS REGLER

2011 March 6
by Steve Beckow


http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg

Varje varelse är en gudomlig och odödlig själ som lever i en temporär kropp.  Vare varelse var vid liv innan födelsen och kommer att leva efter döden.
 
Varje själ går in i fysiskt liv med syftet att erfara och utbildas, så att den får, under loppet av många livstider, lära sin sanna identitet som ett fragment av Gudomligheten.  Livet i sig själv är en pågående process av andlig evolution och växande erfarenhet, baserad på fritt val, som fortsätter till den tidpunkt när vi inser vår sanna natur och återvänder till det Gudomliga varifrån vi kom.
Ingen själ går in i livet för att tjäna någon annan, annat än av val, utan att tjäna sitt eget syfte och det Gudomliga från vilken den kom.

Allt liv styrs av naturliga och universella lagar som går före och uppväger mänsklighetens lagar.  Dessa lagar, såsom karmalagen, lagen om attraktion och lagen om fri vilja, är påbjudna av Gud för existensen och för att hjälpa varje person att uppnå livets avsikt och mening.  Ingen regering kan eller skall överleva som härleder sin existens från den framtvingade underkastelsen av dess folk eller som förnekar sitt folk deras grundläggande rättigheter och friheter.
Livet är en rörelse från en existens till en annan, på varierande platser genom hela universum och i andra universa och dimensioner av existens.  Vi är inte ensamma i universum utan delar det med andra civilisationer, de flesta av dem är fredsälskande, många av dem är mer avancerade än vi är, en del av dem kan ses med våra ögon och en del kan inte det.

Bevisen för våra fem sinnen är inte den slutliga domaren för existens.  Människor är andliga likaväl som fysiska entiteter och den andliga sidan av livet överstiger den fysiska.  Gud är en ande och det slutliga kriteriet av Guds Sanning är inte fysisk utan andlig. Sanningen måste hittas i det inre.

Gud är en, och, på grund av det, är själar en.  De formar en enhet.  De är avsedda att leva i fred och harmoni tillsammans i en ”gemensam enhet” eller samhälle.  Användningen av tvång för att skapa förhållanden är motsatsen till naturens lagar.  Varje person borde ha rätten till att sköta sina egna affärer utan tvång, så länge som hans eller hennes val inte skadar någon annan.

Ingen person skall tvingas in i äktenskap mot hans eller hennes vilja.  Ingen kvinna skall tvingas att bära eller inte bära barn mot hennes vilja.  Ingen person skall vara tvingad att ha eller inte ha en uppfattning eller tillbedjan på ett sätt som motsäger hans eller hennes val.  Ingenting vitalt för existensen skall hållas tillbaka från någon om det är inom samhällets makt att ge detta.

Varje person skall behålla förmågan att tänka, tala och agera som de väljer att göra, så länge de inte skadar någon annan.  Varje person har rätten att välja, studera och praktisera utbildningen och karriären efter eget val utan inblandning, så vitt de inte skadar någon annan.

Ingen har rätten att döda någon annan.  Ingen har rätten att stjäla från någon annan.  Ingen har rätten att tvinga sig själv på någon annan på något sätt.

Alla regeringar som skadar sina medborgare, berövar dem deras ägodelar eller rättigheter utan deras samtycke, eller startar ett offensivt krig mot dess granne, oavsett hur de feltolkar situationen, har förlorat sin legitimitet.  Ingen regering får styra utan samtycke från sin befolkning.  Varje regering som tvingar sina medborgare att se till dess eget välbefinnande utan att se till befolkningens, har förlorat sin legitimitet.

Män och kvinnor är avsedda att leva fullödiga liv, med fri vilja, vad de än önskar och under de villkor de önskar, förutsatt att deras val inte skadar någon annan och är uppnåeliga för människan.

Barn är menade att leva livet under välvilligt beskydd av alla, fria från utnyttjande, med obehindrad tillgång till livets nödvändigheter, utbildning och hälsovård.

Alla former av utnyttjande, förtryck och förföljelse går emot universella och naturliga lagar. Alla meningsskiljaktigheter är avsedda att lösas på ett vänskapligt sätt.

Varje mänsklig lag som går emot naturliga och universella lagar är felaktiga och skall inte överleva.  Framtvingandet av mänskliga lagar som går emot naturlig och universell lag får konsekvenser som ingen kan fly ifrån, i detta livet eller något annat.  Medan man kanske flyr från temporär rättvisa betyder det inte att man kan fly från gudomlig rättvisa.

Alla resultat är till Guds ära och till Gud blickar vi för uppfyllandet av våra behov och för kärlek, frid och visdom.  Så låt det bli.  Aum/Amen.

Source: 
http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.No comments:

Post a Comment

The Declaration of Human Freedom

The Declaration of Human Freedom

http://stevebeckow.com/wp-content/uploads/2011/02/Earth1.jpg


Every being is a divine and eternal soul living in a temporal body. Every being was alive before birth and will live after death.

Every soul enters into physical life for the purpose of experience and education, that it may, in the course of many lifetimes, learn its true identity as a fragment of the Divine.

Life itself is a constant process of spiritual evolution and unfoldment, based on free choice, that continues until such time as we realize our true nature and return to the Divine from which we came.

No soul enters life to serve another, except by choice, but to serve its own purpose and that of the Divine from which it came.

All life is governed by natural and universal laws which precede and outweigh the laws of humanity. These laws, such as the law of karma, the law of attraction, and the law of free will, are decreed by God to order existence and assist each person to achieve life’s purpose.

No government can or should survive that derives its existence from the enforced submission of its people or that denies its people their basic rights and freedoms.

Life is a movement from one existence to another, in varied venues throughout the universe and in other universes and dimensions of existence. We are not alone in the universe but share it with other civilizations, most of them peace-loving, many of whom are more advanced than we are, some of whom can be seen with our eyes and some of whom cannot.

The evidence of our five senses is not the final arbiter of existence. Humans are spiritual as well as physical entities and the spiritual side of life transcends the physical. God is a Spirit and the final touchstone of God’s Truth is not physical but spiritual. The Truth is to be found inward.

God is one and, because of this, souls are one. They form a unity. They are meant to live in peace and harmony together in a “common unity” or community. The use of force to settle affairs runs contrary to natural law. Every person should have the right to conduct his or her own affairs without force, as long as his or her choices do not harm another.

No person shall be forced into marriage against his or her will. No woman shall be forced to bear or not bear children, against her will. No person shall be forced to hold or not hold views or worship in a manner contrary to his or her choice. Nothing vital to existence shall be withheld from another if it is within the community’s power to give.

Every person shall retain the ability to think, speak, and act as they choose, as long as they not harm another. Every person has the right to choose, study and practice the education and career of their choice without interference, provided they not harm another.

No one has the right to kill another. No one has the right to steal from another. No one has the right to force himself or herself upon another in any way.

Any government that harms its citizens, deprives them of their property or rights without their consent, or makes offensive war upon its neighbors, no matter how it misrepresents the situation, has lost its legitimacy. No government may govern without the consent of its people. All governments are tasked with seeing to the wellbeing of their citizens. Any government which forces its citizens to see to its own wellbeing without attending to theirs has lost its legitimacy.

Men and women are meant to live fulfilling lives, free of want, wherever they wish and under the conditions they desire, providing their choices do not harm another and are humanly attainable.

Children are meant to live lives under the beneficent protection of all, free of exploitation, with unhindered access to the necessities of life, education, and health care.

All forms of exploitation, oppression, and persecution run counter to universal and natural law. All disagreements are meant to be resolved amicably.

Any human law that runs counter to natural and universal law is invalid and should not survive. The enactment or enforcement of human law that runs counter to natural and universal law brings consequences that cannot be escaped, in this life or another. While one may escape temporal justice, one does not escape divine justice.

All outcomes are to the greater glory of God and to God do we look for the fulfillment of our needs and for love, peace, and wisdom. So let it be. Aum/Amen.

http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.


WikiLeaks
Help us fight the extrajudicial US banking embargo: have you contributed to WikiLeaks this month?

Don’t Abandon Julian Assange Now

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Index

Galactic Family and Keshe

Click the button CC to choose your language subtitles

JAIL THE BANKERS

The 2012 Scenario

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST

FEBRUARY 7, 2013 - 7:00PM EST
T O R O N T O

Profile for Fran Zepeda

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日

オバマが国際刑事裁判所に再加入・・・米国はもはやならず者国家ではない 2012年5月3日
Japanese

Qu’est ce qu’être humain? par Steve Beckow